Säännöt

Hyväksytty yleiskokouksessa 12.8.2000.
Muutettu PRH:n edellyttämin osin hallituksen kokouksessa 10.3.2001.

 

1.

Sukuseuran nimi on Kannaksen Mykrät -sukuseura ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3.

Sukuseura toteuttaa tarkoitusperiään:

 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsentensä tietoon
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
 • pitämällä luetteloa suvun jäsenistä

4.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräystä ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

5.

Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Kannaksen Mykrä -sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenen aviopuoliso ja samaan ruokakuntaan kuuluvat lapset voivat liittyä sukuseuraan perhejäseninä, joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut Kannaksen Mykrä -suvun vaiheista ja hyväksyen sukuseuran säännöt haluaa tukea sen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä sukuseuran kokouksessa kutsua ansioitunut suvun jäsen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta sukuseuran hallitus.

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta sukuseuran vuosikokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on sukuseuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Perhejäsenet ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäseniltä ei peritä liittymismaksua.

6.

Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-9 varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.

Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8.

Tilikausi ja tilintarkastus

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun aikana. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

9.

Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Sukuseuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä (joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa) ja kunniajäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Sukuseuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai sukuseuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10.

 Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukuseuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11.

 Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään sen varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.