Tietojärjestelmäseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§ Laatimispäivämäärä 5.2.2003

1. REKISTERINPITÄJÄ

NIMI:

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry.

YHTEYSTIEDOT:

info@mykrat.net
www.mykrat.net

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

NIMI:

sukuseuran hallituksen pj. Juhana Mykrä

YHTEYSTIEDOT:

Vallilantie 20 as 6
00510 HELSINKI
040-514 7663
juhana.mykra@nic.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n sukurekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sukumatrikkelin ja Yhdistyslain 503/1989 11§ mukaisen jäsenluettelon ylläpito sukututkimusta, sukutiedotteiden ja jäsenlehden toimittamista sekä muuta yhteydenpitoa varten.

Sukuseura voi käyttää sukurekisterin sisältämiä tietoja toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Sukuseura voi julkaista sukurekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena, ellei sukurekisteriin kuuluva sitä erikseen kiellä (ks. kohta 9).

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

HENKILÖTIEDOT:

henkilön etu- ja sukunimi (nyk. ja ent.), syntymäaika ja -paikka, postitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, perhetiedot, ammatti tai arvo, koulutus, kohdassa 6 mainituista tietolähteistä saatavat muut elämäkerralliset tiedot

SUKUSEURAN MUODOSTAMAT TIEDOT:

jäsentunnus, jäsentyyppi (varsinainen, perhe, kunnia, kannatus), jäsenyyden alkamis- ja loppumispäivämäärä, jäsenmaksutiedot, sukuhaara, tietolähteet

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  • henkilön itsensä ilmoittamat tiedot
  • henkilön sukulaisten ilmoittamat tiedot
  • matrikkelit ja muut julkaisut
  • sukututkimuksen perinteiset arkistolähteet
  • Väestörekisterikeskus

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Sukuseura voi luovuttaa sukurekisterin tietoja sukututkimukseen, sukuseurojen yhteistoimintaan ja karjalaiseen yhdistystoimintaan liittyvissä tapauksissa Henkilötietolain 26§ sallimissa puitteissa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

MANUAALINEN AINEISTO: 

  • yhdistyksen arkistossa, jota hoitaa sihteeri

ATK:LLE TALLETETUT TIEDOT:

  • käyttäminen edellyttää salasanaa
  • tiedoista otetaan varmuuskopio säännöllisesti

9. TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteriin kuuluvalla on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on talletettu ja kieltää tietojensa julkaiseminen tai luovuttaminen.

Tarkastus- tai kieltopyyntö tulee toimittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle.